วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เส้นโครงแผนที่เส้นโครงแผนที่

เส้นโครงแผนที่ ี่
          เส้นโครงแผนที่ คือ วิธีการลงลงเส้นสมมติบนโลกลงบนแผ่นกระดาษ เพื่อแสดงให้ทราบถึงสิ่งต่างๆ ทั้งหลายบนโลกว่ามีรูปร่างลักษณะอย่างไรตามต้องการ เพราะเส้นรอบวงของโลกมีลักษณะเป็นวงรี แต่กระดาษที่เราใช้เป็นพื้นแสดงรูปร่างบนผิวโลกเป็นแผ่นราบ จึงเกิดเส้นโครงแผนที่หลายแบบต่างกันไปตามความคลาดเคลื่อนจากการนำพื้นที่จริง มาแสดงบนพื้นที่ระนาบ โดยใช้เส้นละติจูดและลองจิจูดเป็นเส้นสมมติ ซึ่งเรียกเส้นละติจูดว่า เส้นขนาน และ เส้นลองจิจูด เรียกว่า เส้นเมอริเดียน

           เส้นโครงแผนที่(map projection) เป็นระบบของเส้นที่สร้างขึ้นบนพื้นที่แบนราบ เพื่อแสดงลักษณะของเส้นขนานและเส้นเมริเดียน อันเป็นผลจากแบบและวิธีการต่างๆ ของการเขียนแผนที่
ระบบของเส้นโครงแผนที่สร้างขึ้นนี้ อาจทำด้วยวิธีสร้างรูปทรงเรขาคณิตหรือการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์  
การสร้างเส้นโครงแผนที่ คือ การจำลองเส้นขนานและเส้นเมริเดียนจากผิวโลกลงบนพื้นที่แบนราบโดยการสมมุติให้มีจุดกำเนิดแสงอยู่ภายในโลก และฉายผ่านผิวโลกออกมากระทบลงบนจอ ที่วางสัมผัสผิวโลกในรูปแบบต่างๆ ที่นิยมใช้มี 3 รูปแบบ ได้แก่ จอแบน (จอระนาบ) จอรูปกรวย และจอทรงกระบอก เส้นโครงแผนที่ที่สร้างจึงแตกต่างกันไปตามลักษณะของจอที่สมมุติให้มาสัมผัสผิวโลก เส้นโครงแผนที่ซึ่งได้จากจอจึงมี 3 รูปแบบ ได้แก่ เส้นโครงแผนที่แบบระนาบ เส้น
โครงแผนที่แบบกรวย และเส้นโครงแผนที่แบบทรงกระบอ
glb.gif
                      
           1.   เส้นโครงแผนที่แบบระนาบ(Planar Projection)

เส้นโครงแผนที่ระนาบหรือแบน เป็นเส้นโครงแผนที่ซึ่งสร้างขึ้นโดยการสมมติให้ฉายแสงออกมาจากภายในโลก ให้เส้นเมริเดียนและเส้นขนานไปแตะลงบนผิวพื้นแบนราบที่สัมผัสผิวโลก ณ จุดใดจุดหนึ่ง เส้นโครงแผนที่แบบระนาบจะรักษาทิศทางได้ดี จึงเรียกเส้นโครงแผนที่ชนิดนี้อีกชื่อหนึ่งว่า เส้นโครงแผนที่แบบทิศทาง (Azimuthalหรือ Zenithal Projection)
plane.gif (5374 bytes)
           2. เส้นโครงแผนที่แบบกรวย (Conic Projection)  เส้นโครงแผนที่แบบกรวย เป็นเส้นโครงแผนที่ที่สร้างขึ้นโดยสมมุติให้ฉายแสงออกมาจากภายในโลกทำให้เงาของเส้นเมริเดียนและเส้นขนานตกลงบนกรวยที่ครอบผิวโลกอยู่ เมื่อคลี่กรวยออกเป็นแผ่นแบนราบ จะปรากฏเส้นขนานเป็นเส้นโค้งของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกันจึงขนานกันทุกเส้น ส่วนเมริเดียนจะเป็นเส้นตรงลักษณะคล้ายรัศมีแยกออกไปจากยอดกรวยซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม  
scone.gif (6249 bytes)
          3.เส้นโครงแผนที่แบบทรงกระบอก(Cylindrical Projection)   เส้นโครงแผนที่แบบทรงกระบอก เป็นเส้นโครงแผนที่ซึ่งสร้างขึ้นโดยสมมุติให้ฉายเงาของเส้นเมริเดียนและเส้นขนานลงบนวัตถุรูปทรงกระบอกซึ่งโอบล้อมผิวโลกอยู่ เมื่อคลี่วัตถุรูปทรงกระบอกออกเป็นแผ่นราบ เส้นขนานจะเป็นเส้นตรงและขนานกันทุกเส้น ส่วนเส้นเมริเดียนก็จะเป็นเส้นตรงตั้งฉากกับเส้นขนาน
scylind.gif (7576 bytes)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น