วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ความหมายของแผนที่
            ภูมิศาสตร์ ( Geography ) คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยตลอดจนองค์ประกอบด้านมนุษย์ โดยเราสามารถศึกษาได้ 2 ระบบคือ
             1. ระบบกายภาพ คือ การศึกษาลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะธรณีวิทยา ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
             2. ระบบสังคมมนุษย์ คือ การศึกษาเกี่ยวกับประชากร การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ
1. แผนที่
map2.gifพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของแผนที่ไว้ว่า
“ แผนที่ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงลักษณะของพื้นผิวโลก (Earth’ surface) และสิ่งต่าง ๆ บนพื้นผิวโลก ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ(nature) และที่มนุษย์สร้างขึ้น (manmade) โดยแสดงข้อมูลลงบนวัสดุพื้นราบ ด้วยการย่อขนาดให้เล็กลงตามมาตราส่วนที่ต้องการและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งที่มีอยู่จริงบนพื้นผิวโลกลงในแผนที่ ”
แผนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาภูมิศาสตร์มากเพราะมีการกล่าวถึงสถานที่ต่าง ๆ บนพื้นผิวโลกเสมอ ซึ่งหากเรไม่รู้จัก หรือไม่เคยไป เราอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าสถานที่นั้นมีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไร ตั้งอยู่ที่ไหน แผนที่จะช่วยบอกข้อมูลที่เราต้องการได้ถ้าเราไม่เคยเดินทางไปสถานที่นั้นมาก่อน แผนที่จะช่วยให้เราสามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น