วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประเภทของแผนที่

1.1 ประเภทของแผนที่
การแบ่งแผนที่ตามลักษณะการใช้ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. แผนที่อ้างอิง ( general reference map )
เป็นแผนที่ที่ใช้เป็นหลักในการทำแผนที่ชนิดอื่น ๆ แผนที่อ้างอิงที่สำคัญ ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศ คือ แผนที่ที่ใช้แสดงลักษณะภูมิประเทศบนพื้นผิวโลก เช่น ที่ราบ ที่ราบสูง เนินเขา แม่น้ำ เกาะ ถนน เมือง และแผนที่ชุด คือ แผนที่หลายเเผ่นที่มีมาตราส่วนและรูปแบบเป็นอย่างเดียวกัน และครอบคลุมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L 7018 ของกรมแผนที่ทหาร
1) ตัวอย่างแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)

          
        
           2) ตัวอย่างแผนที่ชุด

แผนที่ชุด L 7018 ของกรมแผนที่ทหาร

               2. แผนที่เฉพาะเรื่อง ( thematic map )
               เป็นแผนที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเเสดงรายละเอียดเฉพาะเรื่อง มีหลายชนิด เช่น แผนที่รัฐกิจ แผนที่ภูมิอากาศ แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่การถือครองที่ดิน แผนที่พืชพรรณธรรมชาติ แผนที่ท่องเที่ยว

               2.1) แผนที่รัฐกิจ ( political map ) คือแผนที่แสดงอาณาเขตทางการปกครอง เช่น เขตจังหวัดหรือประเทศ แผนที่ชนิดนี้จะต้องแสดงอาณาเขตติดต่อกับดินเเดนของประเทศหรือรัฐอื่น พร้อมทั้งแสดงที่ตั้ง ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า หรือเมืองสำคัญอื่น ๆ

แผนที่รัฐกิจแสดงอาณาเขตของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


                 2.2) แผนที่ภูมิอากาศ ( climatic map ) เป็นแผนที่สำหรับแสดงข้อมูลด้านภูมิอากาศโดยเฉพาะ เช่น แผนที่เขตภูมิอากาศของโลก แผนที่ปริมาณฝนเฉลี่ยของประเทศไทย แผนที่ปริมาณฝนเฉลี่ยของโลก แผนที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก

     
                  2.3) แผนที่ธรณีวิทยา ( geologic map ) เป็นแผนที่ที่จัดทำขึ้นเพื่อเเสดงอายุ ประเภท และการกระจายตัวของหินเปลือกโลก การตกตะกอนทับถมของสารต่าง ๆที่ผิวโลกรวมทั้งแสดงรอยเลื่อนที่ปรากฎบนผิวโลก และลักษณะทางธรณีวิทยาอื่น ๆ

                  2.4) แผนที่การถือครองที่ดิน ( cadastral map ) เป็นแผนที่ที่จัดทำขึ้นเพื่อเเสดงอาณาเขตที่ดินในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น ในเขตตำบล อำเภอ หรือจังหวัด โดยแบ่งออกเป็นแปลง ๆ และแต่ละเเปลงต่างก็แสดงสิทธิการครอบครองโดยการเเสดงการเป็นเจ้าของ

แผนที่การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน


             2.5) แผนที่พืชพรรณธรรมชาติ ( natural vegetation map ) เป็นแผนที่ที่จัดทำขึ้นเพื่อเเสดงประเภทของพืชพรรณธรรมชาติและการกระจายตัวของพืชพรรณชนิดนั้น ๆ ที่ปรากฎบนโลก ภูมิภาค หรือประเทศต่าง ๆ  
แผนที่พืชพรรณธรรมชาติแบบร้อนชื้น

                   2.6) แผนที่ท่องเที่ยว ( tourist map ) เป็นแผนที่ที่จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำสถานที่นั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและสถานที่ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับการท่องเที่ยว เช่น เส้นทางการคมนาคมทั้งทางบก เรือ อากาศ ทีพัก ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ชายหาด น้ำตก เกาะ แก่ง ภูเขา อุทยาน สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งศิลปวัฒนธรรม สถานบันเทิง สถานที่พักผ่อน ธนาคาร สถานีขนส่ง
ท่าเรือ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ท่าอากาศยาน 

แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา8 ความคิดเห็น:

 1. เวฟกากมากโครตกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกากกา

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ไปด่าคนทำเว็บ อยากรู้ ด่าเว็ปเพื่อ????

   ลบ
 2. ด่าหาพ่องหรอหะด่าทำไมวะ

  ตอบลบ
 3. มีแผนที่ทางหลวงไหนค่ะ

  ตอบลบ